Severka pro Jardu Zacha (ODS)

Zastupitel J.Zach si může oddechnout. Vstup do ODS se mu vyplatil. Na koupi nebytového prostoru v obchodním domě na Čankovské vydělal dva a půl milionu Kč. Zaplatili jsme mu je my Karlovaráci.

Nebytový prostor č.2 v Severce mu byl přiklepnut na minulém zastupitelstvu za cenu 829.920 Kč (2.800 Kč/m2,plocha 296,4 m2) podle odhadu ing.Žikeše (ODS). Nyní jde do zastupitelstva prodej dalšího prostoru č.1 v témže objektu, cena licitací se vyšplhala z 97 tic Kč na 450 tis Kč (tj.11.278 Kč/m2, plocha 39,9m2). Pokud by se Zachovi prodával prostor za stejnou (čili tržní) cenu, musel by zaplatit o 2,512.879 Kč více. Proč by to ale dělal, vždyť je v ODS!

K tomuto mistrovskému kousku přikládáme důkazy:

1. Stanovisko rady - Podklady k tržnímu prodeji nebytové jednotky č.1 licitací

2. Hlasování o prodeji společnosti pana Zacha Alcom - prostor č.2

 

 

ad 1. S t a n o v i s k o r a d y m ě s t a:

Rada města dne 26.8.2008 v bodě č. 168 doporučila zastupitelstvu města návrh na usnesení schválit.

S t a n o v i s k o o d b o r u:

Odbor majetku města navrhnul radě města, aby doporučila zastupitelstvu města předložený návrh na usnesení schválit.

D ů v o d o v á z p r á v a:

Město Karlovy Vary je vlastníkem nemovitostí - U Koupaliště 874/18 (budova vystavěná na pozemku st.p.č. 399/23), dále pozemků st.p.č. 399/23 a p.p.č. 399/128 (tj. pozemek a lávka nad tímto pozemkem) vše v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary. Jedná se o nebytový dům s 10 nebytovými jednotkami (jednotku č. 874/4 užívá Krajská knihovna – zůstává v majetku města).

Dne 11.3.2008 v bodě č. 29 rada města schválila zveřejnění záměru prodeje nebytových jednotek a případnou volnou nebytovou jednotku schválila prodat formou VŘ – licitací za minimální cenu dle znaleckého posudku.

Dne 31.3.2008 byla ukončena smlouva o nájmu s paní Jindřiškou Přibylovou a nebytová jednotka č. 874/1 byla vyklizená a předaná spravující realitní kanceláři.

Záměr prodeje jednotky č. 874/1, velikosti 399/16371 formou veřejné licitace byl zveřejněný 2.6.2008 – 2.7.2008.

Veřejné licitace konané dne 4.8.2008 se zúčastnili tři zájemci, kteří splnili podmínky veřejné licitace (viz příloha č. 2, notářský zápis JUDr. Josefa Tichého ze dne 4.8.2008). Vítězem se stal pan Felix Šikut, Sokolovská 259/30 a byla vydražena kupní cena za nemovitost v částce 450.000,- Kč. Kupující uhradí kromě veškerých nákladů spojených s prodejem nemovitostí také částku odpovídající výši daně z převodu nemovitostí v částce 13.500,- Kč.

 

 

 

ad 2. Hlasování zastupitelů

HLASOVÁNÍ č. 58 - Schváleno

18.11.2008 14:37:41

35. Prodej nebytové jednotky č. 874/2

J. Dietz
ČSSD
J. Fiala,Ing.,CSc.
ČSSD
T. Hybner,Bc.
ČSSD
V. Larva,MUDr.
ČSSD
R. Novák,Mgr.
ČSSD
J. Petříková,Mgr.
ČSSD
M. Šípek,RNDr.
ČSSD
M. Wernerová
ČSSD
M. Zeman
ČSSD
M. Švec,MUDr.
K. koalice
P. Kulhánek,Ing.
KOA
V. Lepík
KOA
P. Žemlička,Ing.
KOA
K. Bešťáková,PhDr.
KSČM
J. Borka,Mgr.
KSČM
N. Ettlerová
KSČM
J. Murčo
KSČM
Z. Musil,PhDr. Mgr.
KSČM
J. Balek
ODS
J. Brdlík,MUDr.
ODS
A. Donth
ODS
W. Hauptmann,Ing.
ODS
J. Hejda
ODS
V. Hůrka,Mgr.
ODS
J. Keprta
ODS
P. Keřka,Ing.
ODS
D. Laubová
ODS
O. Maceška,Ing.
ODS
M. Makkiehová DiS,Bc.
ODS
P. Ondrejcsik
ODS
V. Tomášek
ODS
E. Vighová
ODS
V. Vlková,JUDr.
ODS
J. Zach
ODS
J. Kotek,Ing.
SNK ED
J. Růžička,RNDr.
SNK ED
M. Chlapovič,MUDr.
SZ
P. Žlebek,RNDr.
SZ
 
PRO PROTI ZDRŽEL SE NEHLASOVAL
OMLUVEN NEPŘÍTOMEN    
Ke schválení bylo potřeba: 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 32
Pro: 25 Proti: 2 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 5

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál, a schválilo ve smyslu ustanovení §85 zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej nemovitostí - nebytové jednotky č. 874/2, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech budovy čp. 874 vystavěné na pozemku st. parc. č. 399/23, spoluvlastnický podíl na pozemku st.parc. č. 399/23 a spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 399/128 včetně stavby (lávky), vše v katastrálním území Rybáře, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, to vše o velikosti 2964/16371, včetně níže uvedené ceny, podmínek a závazků stávajícímu nájemci: ALCOM, spol. s r.o., IČ 18224865, Kvapilova 28, 360 09 Karlovy Vary za cenu dle znaleckého posudku v částce 829.920,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s přípravou prodeje, náklady spojené s převodem vlastnických práv včetně částky odpovídající výši daně z převodu nemovitostí. Břemena a závazky: - v objektu je umístěna předávací stanice tepla VSR 19, která je v majetku Karlovarské teplárenské a.s. Tato stanice vznikla s výstavbou objektu v roce 1979 a je dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění zákona č. 91/2005 Sb. § 76 odst. 7 věcným břemenem. Po celou dobu existence stavby výměníkové stanice bude umožněn vstup a přístup do objektu v souvislosti s provozováním, opravami a údržbou zařízení pro rozvod tepla. - Při činnostech v budově je nutno brát na vědomí možný styk, křížení nebo souběh s místními nízkotlakými a středotlakými řady a přípojkami ZČP a.s. - Při činnostech v budově je nutno brát na vědomí možný střet se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., křížení nebo souběh s místními nízkotlakými a středotlakými řady a přípojkami. - Budova se nachází v ochranném pásmu podzemního energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. - Budova se nachází v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. - Při realizaci prodeje budou zřízena věcná břemena pro město Karlovy Vary: i) po celou dobu existence stavby musí být zachován průchod budovou čp. 874 pro pěší, ii) právo chůze a jízdy po p.p.č. 399/128. - Při realizaci prodeje bude zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy pro vlastníka stavby čp. 860 na p.p.č. 399/22 po p.p.č. 399/128.

 

Komentáře

Je to moc pěkné,

jak se bývalí nýmandi, hlupáci a kdejací vyžírkové dokáží pěkně slunit ma politickém nebi. Koukám jak to panu Zachovi pěkně sluší, ještě před pár lety to byl obyčejný opilec z Černé Plzně a teď? Musí to být opravdu velký odborník, když mu všude vyhoví jak pan Zach potřebuje. A že jemu podobných je jich na magistrátu a na kraji spousta. Že Keřko, Hauptmanne, Kopále, myslím si že by ta kolonka na psaní nestačila, abych Vás darebáci vyjmenoval.

Článek je pěkný, ale "my

Článek je pěkný, ale "my Karlovaráci" se píše tvrdé y.

y / i

Děkujeme za upozornění. Někdy je člověk z těch kauz tak rozčílený, že už i zapomíná kontrolovat pravopis.. :)
Už je to opraveno..