Hroznětínská smyčka

20.5.2014
Stavba obchvatu Hroznětína v hodnotě téměř půl miliardy Kč má být konečně zahájena. Co je součástí této stavby a jak vlastně obchvat pomůže? Po seznámení se s projektem musím konstatovat, že přínos této stavby (pokud se řešení nezmění) bude minimální. Dopravní řešení je nelogické, při porovnání z více hledisek negativa nad přínosy převažují.
Projekt obchvatu Hroznětína

Výsledky sčítání dopravy v roce 2010 (Hroznětín - 3690 vozidel denně, Mezirolí - 5762, Počerny a Mírová - 7176) (pro větší náhled klikněte)
Po silnici II/221 v Hroznětíně v současnosti projíždí přibližně 3700 vozidel denně, z toho je cca 500 vozidel nákladních. Silnice II/221 začíná v Ostrově a končí v Potůčkách na hranicích s Německem. V programu německého ministerstva dopravy je stavba navazující silnice, která má číslo 93 a pokračuje severním směrem k dálnici č.72 (viz obr.3). Silnice 93 nemá být dálnice, ale dvoupruhová komunikace, povede však mimo obce a umožní rychlost 100 km/h.
Na trase silnice II/221 vznikl mimoto významný lyžařský areál Plešivec, který sám o sobě vyvolá nárůst dopravy a vyžaduje rovněž kvalitní dopravní napojení. Význam silnice II/221 bude tedy výhledově posilovat a stavba obchvatů na její trase by proto určitě měla být jednou z priorit dopravní politiky kraje. Ačkoli v současnosti nejsou intenzity dopravy v Hroznětíně nijak závratné (mnohem důležitější by byly např. obchvaty Mezirolí, Staré Role, Počeren nebo Mírové), v kontextu zprovoznění lyžařského areálu Plešivec, možnosti financování obchvatu z ROP, výhledové stavby silnice 93 v Německu a v neposlední řadě nepřipravenosti žádné jiné takto velké investice lze stavbu obchvatu Hroznětína pochopit.
Plánované stavby v německém příhraničí, silnice 93 v Potůčkách navazuje na naši II/221
Co ovšem pochopit nelze, je vlastní dopravní řešení stavby. Obchvat se skládá z několika staveb - přeložek silnic II. a III.třídy. Nejvýznamnější částí stavby je samozřejmě přeložka silnice II/221. Přeložka této silnice je vedena cca 300m jižně od současné trasy skrz Hroznětín. Ve směru od Ostrova po 2,6 km obchvat překoná železnici K.Vary - Merklín a s ní také silnici III.třídy na Velký rybník, Otovice a Karlovy Vary. Za křížením pokračuje obchvat ve směru na Odeř, po 650 metrech od překonání železnice je navržena okružní křižovatka, na které se trasa silnice II/221 otáčí zpátky do Hroznětína. Po půl kilometru najedeme na druhou okružní křižovatku, na které silnice II/221 opět prudce změní směr a míří severně na Pernink. Celkově je délka přeložky silnice II.třídy 4,2 km a po svém dokončení bude o 1 km delší než průjezd Hroznětínem po staré silnici.

Další významnou součástí stavby je přeložka silnic III.třídy, zejména silnice na Velký Rybník a Karlovy Vary. Ta je nově vedena západně od železnice a tedy mimo centrum Hroznětína. Zmizí tak dvojnásobné křížení se železniční tratí a trasa se zkrátí o 0,5 km.

 Dvě hlavní trasy z K.Varů směr Hroznětín, Pernink. V závorce změna délky trasy po zprovoznění obchvatu Hroznětína.
Z obrázku je patrné jak obchvat změní dvě hlavní trasy K.Vary - Pernink. Zatímco trasu po silnici II/221 přes Ostrov o kilometr prodlouží, trasu po silnicích III.třídy přes Otovice a Velký Rybník o půl kilometru zkrátí. Pokud je dnes trasa přes Ostrov o 6,7km delší, po dokončení obchvatu Hroznětína bude už o 8,2 km delší. Díky tomu dojde k přesunu části dopravy na kratší trasu (tedy na silnici nižší třídy). To jistě záměrem autorů nebylo a není to ani v zájmu obyvatel na trase - od Sokolovské a Růžového Vrchu v Karlových Varech, přes Bohatice, Otovice, Podlesí i Velký Rybník lze očekávat nárůsty dopravy.

Další otázkou je, zda bude obchvat fungovat alespoň pro odklonění dopravy z Hroznětína samotného. Po obchvatu bude jízda sice o 1 kilometr delší než průjezd Hroznětínem, bude ale rychlejší (na obchvatu bude 90 km/h). Celkově (pokud řidiči využijí maximální povolené rychlosti) bude jízda po obchvatu o cca 45 sekund rychlejší než průjezd obcí, lze tedy očekávat, že vzhledem k úspoře času se většina tranzitní dopravy na obchvat přesune (nebude to však 100%). Ti, kteří Hroznětín objedou, za to zaplatí vyšší spotřebou pohonných hmot. Díky vyšší rychlosti na obchvatu naroste hluk z celé jižní strany obce a celkově naroste také množství exhalací.

Shrneme-li si pro a proti vychází nám neradostný výsledek:

 • Pozitiva: Částečné odklonění dopravy z Hroznětína,
  vytvoření pracovních míst
 • Negativa: Prodloužení trasy o 1km,
  nárůst hluku v koridoru délky 3km na jižní straně Hroznětína,
  nenávratnost investice (vlivem vyšší spotřeby pohonných hmot by
  investice při posouzení návratnosti nevyhověla),
  komplikované, složité, nelogické dopravní řešení,
  nárůst dopravy na konkurenční trase přes Otovice,
  přerušení cyklotrasy Velký Rybník - Hroznětín

Hlavní příčinou negativ stavby je jedna zásadní skutečnost, která by šla jednoduše změnit. V návrhu chybí na křížení obou hlavních tras křižovatka, trasy se mimoúrovňově minou bez možnosti odbočení. S výjimkou přeložky v trase K.Vary - Pernink tím stavba prakticky pozbývá smyslu, pro všechny ostatní směry bude obchvat oproti současnosti komplikací a prodloužením.


Přitom by stačila jednoduchá změna - v místě křížení obou hlavních směrů udělat namísto mimoúrovňového křížení okružní křižovatku. Celá stavba by se tak zjednodušila, zpřehlednila i zlevnila. Jízda po obchvatu by byla o 600m kratší a výrazně rychlejší. Trasy by se zkrátily i pro ostatní směry (Odeř - Velký Rybník, Velký Rybník - Ostrov). Díky zpomalení před křižovatkou by poklesly také hladiny hluku v místech, kde obchvat prochází nejblíže zástavbě. Ohledně přetížení křižovatky není třeba mít strach, intenzity dopravy na křižujících se komunikacích jsou tak nízké, že by okružní křižovatka měla přibližně 4 násobnou kapacitní rezervu.

Návrh změny projektu - okružní křižovatka na křížení obou hlavních tras, mimoúrovňové křížení trasy v místě křížení s cyklotrasou, zrušení trojramenné okružní křižovatky na silnici na Odeř (silnice II.třídy vyznačena červeně, úpravy silnic III.třídy oranžově)
Jak už bývá zvykem, v projektu se zapomnělo na cyklisty a tak jim dnešní hojně využívaná cesta v aleji mezi Velkým Rybníkem a Hroznětínem byla bez náhrady přetnuta obchvatem.
Na příkladu obchvatu Hroznětína tak opět vidíme, v jakém stavu je obor dopravních staveb. Ačkoli máme stovky předpisů, k projektům se vyjadřují desítky státních institucí a je nutné zpracovávat řadu posudků, je naprosto běžné, že až do fáze realizace se dotáhne stavba, která obsahuje zcela zásadní koncepční chybu.

Příčin tohoto smutného stavu je několik. Například u takto drahých staveb bývalo zvykem nechat si zpracovat expertní posudek jinou projekční kanceláří (tzv.expertízu), která by jistě takovouto vadu odhalila. Zásadní podíl na nízké kvalitě našich územních plánů a projektů má ovšem preference nejnižší ceny při určování autora díla. Pokud by zůstalo pravidlem, že prvním je nejlevnější a nikoli nejkvalitnější, pak bude kvalita našeho veřejného prostoru, dopravních staveb a tvář krajiny upadat. Naštěstí již řada investorů zjistila, že slova nejlevnější a nejhorší k sobě mají proklatě blízko. Díky tomu ještě přežíváme my ostatní projektanti, kteří věříme, že rčení dvakrát měř, jednou řež pořád platí. Hloupost kritéria nejnižší ceny u profesí, kde se pracuje hlavou, je ale již jiné téma na samostatnou diskusi (je to podobné, jako kdyby si šéfredaktor vybíral novináře podle toho, kdo nabídne nižší mzdu). Budeme doufat, že i zástupci krajského úřadu a pracovníci KSÚS na tuto skutečnost časem přijdou.
Cílem tohoto posouzení není někoho naštvat, ale vysvětlit, že pokud má stavba za téměř půl miliardy našemu regionu opravdu prospět, měl by se její projekt mírně změnit.

Ota Řezanka - autorizovaný inženýr v oborech dopravní stavby a městské inženýrství


Komentáře

Cyklostezka

Tak ono nejde jen o tu jednu cestu alejí. Nová silnice přetne další 3 cesty co vedou kolmo od stávající silnice nahoru. Nejenže po nich jezdí cyklisté, ale předpokládám že je užívají zemědělci hospodařící na těchto pozemcích. Dnes jsem na kole projížděl celou trasu nové silnice a překvapila mě šířka. Tam by se vešla 4 proudová dálnice.

Ota Řezanka ??

Ota Řezanka
Co kdyby jste se tam jel alejspon podivat, to co tady tvrdite je pekna hovadina.

Grammar Nazi

Osobně bych se na podnět osoby, která ani neumí psát spisovně česky, nikam podívat nejel.