Byl jednou jeden terminál

15.3.2017

Téma terminálu stále hýbe městem. I přes zdánlivý klid se přípravy neustále posouvají. Problematika výstavby obří stavby u Varšavské ulice dokonce sjednotila karlovarské architekty, kteří velmi hlasitě u vedení města protestují a vyměňují si s ním velmi detailní dopisy, ve kterých argumentačně cupou současné postupy koalice na cucky. Přinášíme vám časosběrné shrnutí dosavadních příprav na stavbu terminálu, jak je v dopise městu zaslal architekt Alexandr Mikoláš.

 Křižník Kulhánek (autor koláže: Jiří Kotek)

 

Přehled časového průběhu rozhodných kroků vztahujících se ke Studii integrovaného dopravního terminálu (IDT) autorů Juštík, Tůma

 

březen 2015 - přerušeny práce na územní studii širšího centra města (zhotovitel A 69 architekti s.r.o.) bez definitivního umístění IDT . K lokalitě Varšavská-Horova konstatováno, že se IDT na dané území nevejde, viz zápisy z jednání Pracovní skupiny pro Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary.

září 2015- odborný posudek prof. Lehovce k rozpracované studii širšího centra

29. září 2015 - rada schvaluje náměstkům Riškovi a Bruštíkovi služební cestu do Manchesteru

30. říjen - 4.listopad 2015 - služební cesta skupiny Riško, Bruštík, Bursík a Frous do Manchesteru za účelem získání poznatků o řešení dopravních terminálů

10. listopad 2015 - jednáni primátora s ministrem dopravy o terminálu na Dolním nádraží

16. listopadu 2015 - jednání pracovní skupiny pro územní plán se závěrem zpracovat studii stavby IDT ve variantě "vše na Varšavské"

12. ledna 2016 - Rada schválila uzavření smlouvy o dílu na Studii IDT autorů Juštík,Tůma bez výběrového řízení

9. února 2016 - rozhodnutí Rady o zakoupení autorských práv ke Studii

18. února 2016 - podpis smlouvy na Studii IDT mezi městem a autory Juštíkem a Tůmou

28. května 2016 - prohlášení ing. Petra Bursíka v tisku: „Myšlenka zadat Studii IDT kolegům Juštíkovi a Tůmovi vznikla v mé hlavě a jsem schopný ji obhájit." 

6. června 2016 - jednání pracovní skupiny pro ÚP s doporučením: územní studii širšího
centra (zhotovitel A 69 architektu s.r.o.) nedopracovávat a nedoplácet 

21. července 2016 - písemný návrh V-KMV (Karlovarské minerální vody) a.s. na spolupráci ve věci pořízení společné studie v území Varšavská-Horova a návrh na odkup areálu SLP od města

18. srpna 2016 - Studie IDT byla prezentována pracovní skupině pro územní plán (ÚP) s doporučením na její dokončení, konstatuje se, že studie areálu KVM zpětně ovlivní studii IDT Varšavská.

25. srpna 2016 - Komise architektury a památkové péče (AaPP) vyslechla presentaci Studie IDT „vzala na vědomí předložené řešení a doporučila ho k dopracování 

6. září 2016 - Usnesení ZM 308/9/16 - zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny ÚP č. 1/2016 - IDT Varšavská a požádalo vypracování rozboru ekonomických nákladů a předložení reálných celkových nákladů a požádalo dořešit postup výstavby včetně etapizace a dopravních omezení.
13. září 2016 - Rada vydala souhlas k předloženému řešení návrhu stavby „Karlovy Vary-Integrovaný dopravní terminál" a to bez požadavků na úpravu či změny tohoto návrhu, a vydala pokyn k dopracování studie do fáze čistopisu a ke zpracování architektonického modelu návrhu stavby. 

29. září 2016 - předání Studie IDT městu (bez vizualizací)

4. října 2016 - veřejné projednání Studie IDT v Národním domě

12. října 2016 - jednání se zástupcem ČIL (Český inspektorát lázní a zřídel) s upozorněním ČILu na nevhodnost umístění IDT ve Varšavské a doporučením znovu zvážit umístění 

říjen 2016 - zpracování návrhu zadání změny ÚP č. 1/2016, podkladem návrhu je Studie IDT Varšavská 

14. listopadu 2016 - odpověď města na návrh V-KMV a.s. s tím, že návrh je přínosný 

23. listopadu 2016 - Stanovisko Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 63243/2016 s návrhem na umístění IDT v jiné lokalitě než Varšavská 

30. listopadu 2016 - Vyjádření krajského úřadu, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zn. 1179/KR/l6 se závěrem, že Studie IDT nesplňuje požadavky památkové péče 

6. prosince 2016- Rada vzala na vědomí pořízení čistopisu architektonické Studie IDT,  jmenovala pracovní skupinu pro podporu pořízení změny UP č. 1/2016 

15. prosince 2016 - komise AaPP doporučila ukončit projektovou přípravu podle Studie IDT

20. prosince 2016 - jednání Zastupitelstva, které nevzalo na vědomí zprávu o pořízení Studie IDT