BIS: "Korupční jednání lze nalézt na všech úrovních veřejné správy"

14.11.2013 /foto: bis.cz/

"Struktury organizovaného zločinu nejen nadále systematicky vyváděly prostředky z veřejných rozpočtů (např. prostřednictvím dotací, veřejných zakázek, outsourcingu veřejných služeb), ale zejména byly schopny ovlivnit důležitá rozhodnutí orgánů státu a samosprávy, která se týkala infrastrukturních projektů, dotačních programů, veřejných zakázek souvisejících s poskytováním veřejných služeb, či samotný legislativní proces."

Toto není jeden z mnoha pamfletů, které tak rádi dehonestují někteří politici pro údajné vykreslovaní mnohem černější skutečnosti. To je citace Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby pro rok 2012. V její veřejné části zpravodajci pregnantně vyjmenovávají současné problémy státní i veřejné správy. Velmi významné zacílílení na propojení organizovaného zločinu a politiky pak ukazuje na velké problémy, pokud se tato situace nebude řešit. 

 

 "Organizovaný zločin úspěšně využíval stavu, který lze zjednodušeně charakterizovat jako zásadní absenci faktické osobní odpovědnosti představitelů orgánů státní správy či samosprávy i volených zástupců občanů za učiněná rozhodnutí.
(..)
"Za jeden z hlavních projevů dysfunkce ve veřejné správě BIS pokládá střet zájmů, který byl nejčastěji zaznamenán při přidělování evropských dotací z operačních programů a při přidělování veřejných zakázek. Jednalo se o přímé propojení představitelů statutárních orgánů společností, kterým byly veřejné zakázky či evropské dotace přiděleny, na veřejné subjekty, které zakázky či dotace přidělily."

(..)
"Korupce se tradičně nejčastěji projevuje při rozhodování o veřejných zakázkách, dotacích a správě komunálního majetku. Tento jev se ale začal prosazovat i v regionálních projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Odpovědnost za špatná či podezřelá (netransparentní) rozhodnutí a s tím spojenou kritiku eliminovali reprezentanti regionálních samospráv stále častěji najímáním externích poradců a outsourcováním veřejných služeb soukromým subjektům."
(..)
Stále větší rozsah outsourcování služeb, které jsou primárně v působnosti orgánů veřejné správy, je podle názoru BIS projevem přenášení odpovědnosti z věcně příslušných orgánů na externí servisní organizace. Počet nekvalifikovaných, za nic neodpovídajících úředníků, kteří jsou ve funkcích pouze díky personálnímu klientelismu, je dokonce možno chápat jako jeden z parametrů určujících míru nefunkčnosti výkonu veřejné správy jako takové.

Outsourcing služeb je na centrální i regionální úrovni veřejné správy provázen vytvářením osobních vazeb, protežováním „spřízněných“ firem, zejména advokátních kanceláří, manipulováním s veřejnými zakázkami a zneužíváním dotací."
(..)
"Regionální klientelistické systémy, zaměřené na vyvádění prostředků z veřejných rozpočtů, prostupují na úrovni krajů veřejnou správou i podnikatelskou sférou. Rozvoj a zpevnění klientelistických sítí jsou v posledních letech spojeny zejména s existencí regionálních operačních programů (ROP). K rozvoji regionálního klientelismu významně přispěla i několikanásobná kumulace funkcí a z toho vyplývající provázání orgánů ROP s krajskými i místními samosprávami, zcela minimální osobní odpovědnost zástupců regionů v orgánech ROP a absence nezávislé věcné kontroly účelnosti projektů žádajících o dotace. Jedna z klientelistických sítí byla zmapována v Ústeckém kraji."
(..)
BIS rovněž zaznamenala negativní jevy spojené s participací netransparentních společností na veřejných zakázkách a evropských dotacích. Jednalo se opět o střet zájmů při jejich přidělování, umělé navyšování nákladů na realizaci projektů, nebo zakládání společností pouze za účelem získávání prostředků z veřejných rozpočtů.

Tento jev byl reprezentován především účelově založenými společnostmi s neprůhlednou vlastnickou strukturou s vazbami na orgány veřejných subjektů, které o daných zakázkách či dotacích rozhodovaly.

Obdobný problém představují obecní společnosti s nejasnou vlastnickou strukturou, které zabezpečují činnosti v zájmu obcí. Jedná se zejména o dopravní podniky, společnosti energetické či vodohospodářské, firmy zajišťující svoz a likvidaci odpadu nebo krematoria. V těchto společnostech drží často určitý podíl akcií také podnikatelské subjekty s netransparentní vlastnickou strukturou (společnosti s akciemi na majitele či sídlící v daňových rájích). Skrytými spolumajiteli obecních společností tak mohou být i představitelé radnic, jejich příbuzní nebo jinak s nimi spřízněné osoby. Neprůhledná vlastnická struktura obecních společností umožňuje vyvádění peněz z rozpočtů obcí a měst neznámým beneficientům. Vyloučit nelze ani střet zájmů členů zastupitelstev a rad měst a obcí při rozhodování o veřejných zakázkách."

NEPŘIPOMÍNÁ VÁM TO NĚCO AŽ PŘÍLIŠ ZNÁMÉHO V NAŠICH KONČINÁCH?

Nicméně závěr opět přenechejme BIS. Je to něco, co si musíme uvědomit my všichni.

"Korupce není izolovaným jevem, který se objevuje jen „někde“. Korupční jednání lze nalézt na všech úrovních veřejné správy v linii obec – kraj – stát, stejně jako v dalších oblastech. Jedním z účinných postupů, kterými lze snížit korupci na minimum, je boj s tímto negativním jevem již na nejnižších úrovních. Podaří-li se snížit objemově nižší, ale rozsahem velkou korupci na nižších úrovních, nepřeroste tak snadno ani do úrovní vyšších. To však vyžaduje osobní zodpovědnost každého občana i každého voleného zástupce občanů."

Kompletní zprávu naleznete ZDE