Stanovy

S T A N O V Y

O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

O co jim jde?! o.s.

 

 

Podle Zákona č.83/90 Sb., č.300/90 Sb. a č.68/93 Sb. iniciují občané vznik občanského sdružení s těmito zákonnými podmínkami:

 

I. Název sdružení

 

O co jim jde?! o.s.

 

II. Sídlo sdružení

 

Plzeňská 105, Karlovy Vary, 360 01

 

III. Cíl činnosti sdružení

 

Zamezit rozkrádání majetku města, zajistit jeho zachování a rozvoj.

 

Kontrola funkce zastupitelstva města. Kontrola rozhodování rady města, vedení města a magistrátu města a ochrana občanů proti jejich špatným rozhodnutím s důrazem na hospodaření města, výstavbu ve městě a životní prostředí.

 

Zprůhlednit pro občany činnost orgánů města a magistrátu a zábavnou formou upozorňovat na nepravosti v jejich rozhodování.

 

Podpora prevence kriminality mládeže a užívání drog.

 

Cíle činnosti sdružení budou jeho členové a příznivci dosahovat dílčími aktivitami v souladu s platnými zákony (Petiční, shromažďovací, apod.)

 

IV. Členství a přízeň sdružení


a) Každý občan starší 15 let se může přihlásit ke členství ve sdružení podáním písemné přihlášky


b) Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště a kontaktní spojení (popř.tel., mobil., E-mail, apod.)


c) Přijetí člena je podmíněno schválením řídícího výboru


d) Každý občan starší 15 let může být příznivcem sdružení tím, že podpoří cíle sdružení v dílčích aktivitách


e) Členství zaniká písemným vyjádřením člena o ukončení členství nebo vyloučením člena řídícím výborem

 

V. Práva a povinnosti členů sdružení

 

a) Činnost sdružení je zásadně dobrovolná

b) Každý člen a příznivec má právo předložit návrh dílčí aktivity, která je v souladu s cílem činnosti sdružení

c) Každý člen má právo iniciovat a realizovat dílčí aktivity

d) Pouze aktivity, které schválí řídící výbor, jsou oficiálními aktivitami sdružení

VI. Orgány a funkcionáři sdružení

A. Členská hromada

 

a.a) Členská hromada je nejvyšším orgánem sdružení

a.b) Členská hromada je tvořena všemi členy sdružení, nebo

        v delegaci podle klíče určeného řídícím výborem

                a.c) Členská hromada volí řídící výbor z členů sdružení

                a.d) Členská hromada je nejvyšším odvolacím orgánem všech

        sporných událostí sdružení

                a.e) Členskou hromadu svolává řídící výbor

B. Řídící výbor

                b.a) Řídící výbor je tvořen třemi členy

b.b) Pro první funkční období jsou členové přípravného výboru

         členy řídícího výboru

                b.c) Funkční období je tříleté

                b.d) Řídící výbor volí zmocněnce sdružení ze svých řad

                b.e) Činnost řídícího výboru koordinuje zmocněnec

C. Zmocněnec sdružení

 

c.a) Zmocněnec je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně

                c.b) Zmocněnec podepisuje dokumenty sdružení

                c.c) Zastoupení zmocněnce je možné pouze oběma zbývajícími členy

        řídícího výboru

 

VII. Zásady hospodaření


a) Sdružení hospodaří pouze s vlastními prostředky, které získá darem nebo od členů sdružení ke konkrétnímu úkolu své činnosti

b) O prostředcích, které získá ke své činnosti vede evidenci

c) O prostředcích, které vynaloží ke svojí činnosti, vede analogickou evidenci k
    prostředkům získaným

d) Sdružení zásadně nesmí vyvíjet výdělečnou hospodářskou činnost ani vytvářet zisk

e) Za nakládání s prostředky odpovídá zmocněnec sdružení

f) Za kontrolu činnosti a hospodaření odpovídají členové řídícího výboru sdružení

V Karlových Varech dne 1.1.2007

……………………                                           ………………………                                 ......………………….

Ing.Josef Janů                                                     Jaroslav Fujdiar                                   Ing.Otmar Homolka

 

         (přípravný výbor sdružení)